Someone took a bite out of a euro coin with his teeth

Alimentatie – wettelijke indexering 2022: 1,9%

Wanneer u alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2022 met 1,9% verhoogd.
Het betreft de wettelijke indexering van de alimentatie.

Wat houdt de wettelijke indexering in?

Alle alimentatiebedragen worden op grond van de wet ieder jaar geïndexeerd. Dit geldt voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar vastgelegd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
De indexering vindt plaats om ervoor te zorgen dat de koopkracht van alimentatiegerechtigden op peil blijft. Daarom volgt het Ministerie bij de jaarlijkse vaststelling de ontwikkeling van het loonpeil. De verhoging van de alimentatie geldt automatisch. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) is een rekentool te vinden waarmee de nieuwe alimentatie wordt berekend.

Kan er worden afgeweken van deze wettelijke indexering?

Ja, dat kan. Van de wettelijke indexering kan uitsluitend worden afgeweken als de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde dit samen schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld het convenant of het ouderschapsplan. Of indien de rechter dit heeft uitgesloten in de rechterlijke uitspraak (de beschikking).

Betaling blijft uit, wat nu?

Het LBIO kan worden ingeschakeld wanneer uw ex-partner weigert om de wettelijke indexering te betalen. Deze overheidsinstantie houdt zich bezig met de inning van alimentaties. Het LBIO kan de achterstanden van de afgelopen 6 maanden innen. Wanneer het LBIO niet binnen 6 maanden wordt inschakelt, kan de volledige achterstand voor worden geïnd. Voor het restant dient dan een deurwaarder te worden ingeschakeld. U kunt altijd ook contact opnemen met kantoor om na te gaan wat u het beste kunt doen.

Let op de verjaringstermijn

Voor alimentatiebetalingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Ook voor de achterstallige indexering geldt deze termijn. Dit betekent dat achterstanden, en dus ook achterstallige indexeringen, ouder dan 5 jaar niet meer kunnen worden geïncasseerd. 
Wanneer uw ex-partner binnen deze vijf jaar wel schriftelijk is aangemaand, dan wordt de termijn hierdoor gestuit.

Advies

Als de wettelijke indexering niet wordt betaald, trek dan tijdig aan de bel bij de alimentatiebetaler. Als u achterstallig bent met de indexering én verlaging van de alimentatie wenst dan is het goed om eerst na te gaan of er geen achterstallige indexering is. 
Als u wijziging wilt van de hoogte van de alimentatie neem dan contact op met een van de advocaten van kantoor.