bigstockphoto_Group_Photo_532178

Meerdere onderhoudsplichtigen

Uit de relatie tussen Paul en Carolien is dochter Ruby geboren. De relatie is verbroken in 2018. In december 2019 gaat Carolien een geregistreerd partnerschap aan met Bob. Carolien is zwanger van Bob en verwacht haar tweede kind. Carolien en Bob willen advies over de kinderalimentatie voor Ruby. Bob gaat ervan uit dat hij niet hoeft bij te dragen in de kosten voor Ruby omdat haar eigen vader voldoende geld heeft.

Nieuwe partners/stiefouders
In de wet is een onderhoudsplicht opgenomen van de stiefouder voor de kinderen van zijn of haar partner. Deze onderhoudsverplichting geldt alleen wanneer de ouder en de nieuwe partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangaan. Bij het samenvallen van de onderhoudsverplichting van een stiefouder met de ouders zijn de verplichtingen in principe van gelijke rang. De hoogte van ieders onderhoudsbijdrage hangt echter af van de omstandigheden van het geval.

In deze zaak is van belang dat er een zeer regelmatig contact is tussen Bob en Ruby. De onderhoudsplicht geldt alleen voor kinderen die ‘tot het gezin’ van de stiefouder en de ouder behoren.

Als de bijdrage voor Ruby naar rato van draagkracht van de drie onderhoudsplichtigen zou worden vastgesteld, komt een groot deel van de behoefte van Ruby voor rekening van Bob.  Bob heeft het hoogste inkomen. De draagkracht van Paul en Carolien is overigens voldoende om in de behoefte van Ruby te voorzien. Carolien en Bob verwachten samen bovendien een kind, waarvoor zij beiden onderhoudsplichtig zijn.

De uitkomst van een procedure is lastig inschatten. Naast een goede onderbouwing van de standpunten is die afhankelijk van de zittende rechter die bepaalt aan welke omstandigheden meer gewicht wordt toegekend. In deze zaak zijn partijen tot overeenstemming gekomen via overleg tussen partijen en hun advocaten. De onderhoudsbijdrage voor Ruby is bepaald naar rato van de draagkracht van alleen Paul en Carolien. Er is rekening gehouden met de zorgkorting voor Paul. De wettelijke alimentatieplicht van de stiefouder wordt momenteel kritisch tegen het licht gehouden. De huidige wettelijke regeling biedt de rechter wel de mogelijkheid maatwerk te leveren maar dat kost partijen wel eerst een gang naar de rechter!